a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kvalitets- och miljöpolicy

Se hur vi arbetar med att uppfylla högt ställda krav på vår verksamhet när det gäller vår kvalitets- och miljöpolicy.

Läs mer om hållbarhet

Arbetsmiljöpolicy

Certifikat och tillstånd

kvalitets- och miljöpolicy

Kaj Johansson Gruppen utför våra tjänster och levererar våra produkter med minst den kvalitet som kunden efterfrågar. Vi ska erbjuda och utveckla transport-, återvinnings- och maskintjänster med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som uppstår i samband med denna verksamhet. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden, medarbetarna, trafiksäkerheten och miljön i centrum.

Vill du bli en av oss? Se lediga tjänster

Hur vi gör

1

Skapa goda relationer med kunderna

2

Leverera produkter och tjänster i rätt tid, plats och skick 

3

Ständigt förbättra verksamheten ur miljö- och kvalitetssynpunkt med ambitionen att möta våra kunders behov

4

Minska miljöeffekterna från vår verksamhet och förebygga föroreningar så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart och att totalt sett iaktta en god resurshushållning i verksamheten

5

Miljölagstiftningens krav utgör nedre gräns för vårt miljöarbete och vi följer även i tillämpbara delar övriga för verksamheten gällande regler samt våra kunders och medarbetares krav

6

Medarbetarna ska vara kunniga och motiverade för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till hög kvalitet och ett bra miljöarbete

7

Uppnå och revidera de ställda målen inom ramen för företagets ledningssystem

8

Medarbetare, kunder, leverantörer och entreprenörer har kunskap om och känner delaktighet i miljö- och kvalitetsarbetet

9

Policyn är tillgänglig för allmänheten

Har du frågor? Vi hjälper dig

Nedan kan du direkt kontakta ansvariga medarbetare om vår kvalitets- och
miljöpolicy. Söker du någon annan kan du även se övriga via länken bredvid.

Veronica Lövgren

Hållbarhetsansvarig

Stefan Johansson

VD